Specialistas Leonas Rimeika

Kab. Nr.: 104 Tel. : +370 445 43866

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • atlieka melioracijos statinių apskaitą, stebi melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo
 • saugo ir tvarko įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą, organizuoja skaitmeninės melioracijos statinių duomenų bazės kūrimą
 • geodeziniais prietaisais fiksuoja techniškai netvarkingų ir dar skaitmeninėje duomenų bazėje neužregistruotų melioracijos statinių koordinates, melioruotų plotų, kuriuose neveikia drenažas, ribas, fiksuoja duomenis apie pasikeitimus po atliktų melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos darbų, patikslintų atkasamų drenų vietas planuose
 • teikia technines konsultacijas melioracijos klausimais
 • padeda rengti melioracijos statinių eksploatacijos ir remonto darbų perspektyvinius ir einamųjų metų planus, melioracijos darbų projektavimo užduotis, technines specifikacijas
 • programa “Sistela” sudaro sąmatas
 • rengia melioracijos technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti
 • derina statybos projektus, topografinius planus
 • tikrina parengtus techninius projektus, juos derina, teikia pastabas
 • pagal savo kompetenciją renka ir teikia duomenis, reikalingus nagrinėjant ir tiriant gaunamus skundus, prašymus, pasiūlymus bei rengiant atsakymų projektus
 • vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tiesiogiai susijusius su Žemės ūkio skyriaus funkcijomis
 • vykdo rajono Savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą melioracijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  melioracijos srityje
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, melioracijos darbų ir statinių priežiūrą, naudojimą ir apsaugą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, ArcGIS