Savivaldybės tarybos sekretorė Vilija Venckutė-Palaitienė

Kab. Nr.: 
205
Tel. : 
+370 445 75116
Mob.: 
+370 616 28062
El. paštas: 
Organizacija :

Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Padeda Savivaldybės merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, sudaryti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, organizuoti ir vesti Savivaldybės tarybos posėdžius.
 • Teikia Savivaldybės merui informaciją ir siūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo organizavimo.
 • Konsultuoja Savivaldybės tarybos narius Savivaldybės tarybos veiklos, sprendimų projektų ir kitų dokumentų, susijusių su Savivaldybės tarybos nario veikla rengimo klausimais.
 • Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus Savivaldybės tarybos sprendimų rengimo klausimais.
 • Savivaldybės mero pavedimu, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais.
 • Užtikrina, kad Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, Savivaldybės tarybos posėdžių ir komitetų darbotvarkės bei kita medžiaga būtų ruošiami vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytais reikalavimais.
 • Derina Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, registruotus Savivaldybės kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje.
 • Koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių sklandų rengimą.
 • Koordinuoja Savivaldybės tarybos komisijų, darbo grupių ir kitų organų, skirtų tiesioginei Savivaldybės tarybos veiklai užtikrinti veiklą.
 • Dalyvauja Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose.
 • Savivaldybės mero pavedimu, dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose.
 • Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, komitetų, komisijų ir darbo grupių nutarimų, Savivaldybės mero potvarkių, pavedimų vykdymą, informuoja apie vykdymo eigą Savivaldybės merą.
 • Kontroliuoja kuruojančio Vyriausybės atstovo teikimų ir reikalavimų Savivaldybės tarybai įgyvendinimo terminus bei palaiko pagal savo kompetenciją dalykinius ryšius su Vyriausybės atstovu.
 • Savivaldybės mero pavedimu, nagrinėja Lietuvos savivaldybių asociacijoje svarstomus klausimus, teikia merui išvadas bei pasiūlymus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisės srityje;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – darbo politikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.