Vaiko teisių apsaugos skyrius

Adresas: Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga

Faksas: (8 445) 55280

Mob. +370 612 96401

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja   (8 445) 51015    
Vyr. specialistė
Rasa Piekienė
  (8 445) 55311   rasa [dot] piekiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas 
Laimutis Aukselis
  (8 445) 55280   laimutis [dot] aukselis [at] kretinga [dot] lt 
Vyr. specialistė
Aušra Margevičienė
  (8 445) 51015 8 616 91293 ausra [dot] margeviciene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Laura Tautkevičienė
  (8 445) 55311   laura [dot] tautkeviciene [at] kretinga [dot] lt

 

 

Skyriaus uždaviniai:

1. Užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir ją reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimą.

2. Atstovauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose.

3. Ginti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teises šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose ir socialinės globos įstaigose.

4. Organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka likusiam be tėvų globos vaikui globos (rūpybos) nustatymą ir vykdyti jos priežiūrą šeimose ir socialinės globos įstaigose.

5. Organizuoti įvaikinimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skyriaus funkcijos:

1. Organizuoja vaiko teisių apsaugos priemonių vykdymą.

2. Užtikrina socialinės rizikos šeimų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pareiškia (žodžiu arba raštu) apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą.

4. Savo pareiškimu įregistruoja rasto vaiko gimimą.

5. Suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas.

6. Registruoja vaiko, palikto gimdymo namuose dėl kurio tėvai davė sutikimą įvaikinti, gimimą.

7. Registruoja vaiko, kurio negalima atiduoti tėvams auginti dėl jų netinkamo gyvenimo būdo, gimimą.

8. Nustato vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba) ir užtikrina šių bei globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.

10. Atlieka fizinio arba juridinio asmens pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) atranką, priima sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo būti skiriamu vaiko globėju (rūpintoju).

11. Dalyvauja sudarant individualų socialinės globos planą.

12. Prižiūri vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos įstaigose.

13. pareiškia teismui ieškinį dėl:

13.1. nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;

13.2. vaiko kilmės iš motinos nustatymo;

13.3. tėvystės nustatymo;

13.4. laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;

13.5. nepilnamečių tėvų (ar vieno iš jų) nevykdymo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ;

13.6. vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo arba padidinimo, jeigu pagal įstatymus iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis arba dėl išlaikymo formos pakeitimo;

13.7. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesams išieškojimo.

14. Paduoda teismui pareiškimą dėl:

14.1. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

14.2. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;

14.3. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu apribojimo arba atėmimo;

14.4. teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;

14.5. vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

14.6. vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, nustatant nuolatinę globą (rūpybą);

14.7. vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo nuo pareigų vykdymo, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

15. Paduoda teismui prašymą:

15.1. atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos);

15.2. panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos);

15.3. nušalinti vaiko tėvus (ar vieną iš jų) nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams.

16. Dalyvauja ir pateikia teismui išvadą:

16.1. ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės bei interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;

16.2. ar nepažeidžiamos vaiko teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;

16.3. dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko, ištyrus šeimos aplinkos sąlygas;

16.4. dėl įvaikinimo;

16.5. dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), nagrinėjant pareiškimą dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

16.6. dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų, ištyrus šeimos gyvenimo sąlygas;

16.7. ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių, kuris atitiktų nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;

16.8. apie vaiko tėvus bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;

16.9. dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo.

17. Dalyvauja teismuose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausoje įstatymų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus teismų pavedimus, susijusius su vaiko teisių apsauga.

19. Teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją dėl fizinio asmens tinkamumo (netinkamumo) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą.

20. Kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinami (toliau vadinama – galimi įvaikinti vaikai), ir asmenis, kurie nori įvaikinti.

21. Konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais.

22. Kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus;

23. Kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės.

24. Renka informaciją apie globojamo (rūpinamo) vaiko išvykimą į užsienio valstybes.

25. Duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų.

26. Teikia teisės aktų nustatyta tvarka išvadas dėl trumpalaikės socialinės globos socialinės rizikos ir likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo ir ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

27. Išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų.

28. Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vaikus (neprižiūrimus, socialiai apleistus), kurių asmenines, socialines ir turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė.

29. Teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės.

30. Rengia pagal savo kompetenciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo.

31. Teikia pedagogų taryboms, teismams, kitoms kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams, siųsti juos į specialiuosius vaikų auklėjimo ir globos namus, paleisti iš šių namų.

32. Sprendžia šalių sutikimu ginčus (išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatymus gali spręsti tik teismas ar kitos valstybės institucijos) dėl vaiko teisių apsaugos, ugdymo, globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos; stengiasi sutaikyti nukentėjusiuosius su vaikais, padariusiais fizinę, moralinę ar materialinę žalą.

33. Palaiko ryšius su šeimose ir socialinės globos įstaigose apgyvendintais vaikais, su vaikais, pasiųstais į specialiuosius vaikų auklėjimo ir globos namus ar esančiais laisvės atėmimo vietose, taip pat su šių įstaigų administracijomis, vaikų tėvais, kitais vaikų atstovais pagal įstatymą, domisi šių vaikų elgesiu, jų ugdymo sąlygomis.

34. Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Dalijosi patirtimi sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas

Pasidalyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi efektyvesniam smurto artimoje aplinkoje sprendimui vasario 1 dieną į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) buvo atvykusios Lygių galimybių plėtros centro ekspertės Margarita Jankauskaitė ir Vilana Pilinkaitė Sotirovič.  Išsamiau »

Vyko susitikimai-diskusijos bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugos srityje klausimais

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS) spalio 21 d. viešėjo Klaipėdos apskrities savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos. Susitikimo metu aptarti aktualūs veiklos klausimai, diskutuota dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) vadovų asociacijos įstatų keitimo.  Išsamiau »

Tarpinstitucinis pasitarimas dėl smurto artimoje aplinkoje

Spalio 7 d. Kretingos rajono savivaldybėje vyko Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistų organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos įgyvendinimo.  Išsamiau »

Lankėsi Kretingos socialinių paslaugų centre

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Kretingos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Violeta Lukoševičienė, vyriausiosios specialistės Aušra Margevičienė ir Rasa Piekienė aplankė Kretingos socialinių paslaugų centre globojamus vaikus, pasveikino juos su Rugsėjo pirmąja.  Išsamiau »

Aptartos vaiko teisių apsaugos ir globos sričių naujovės

Liepos 10 dieną Kretingos rajono savivaldybėje vykusio Klaipėdos apskrities savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) vedėjų susitikime pristatytos naujovės vaiko teisių ir globos srityse bei aptarti praktinėje veikloje kylantys klausimai.  Išsamiau »

Pageidaujantiems įvaikinti

Per 2011 m. Kretingos rajone be tėvų globos liko 20 vaikų. Vaikų amžius įvairus, nuo 3 mėnesių iki 17 metų. 6 vaikai apgyvendinti globėjų šeimose, 14 vaikų – Kretingos socialinių paslaugų centre, kuriame šiuo metu auga 22 vaikai.

Skyriaus specialistams 2011 metais dažniausiai teko pasirūpinti vaikais, kurie augo socialinės rizikos šeimose, vaikų tėvai nesugebėjo užtikrinti saugių gyvenimo sąlygų, pasirūpinti jų sveikata bei priežiūra. Paėmus vaikus iš šeimos, jiems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Išnykus vaiko paėmimo priežastims, jis yra grąžinamas tėvams. Per 2011 m. metus tėvams grąžinti 6 vaikai.  Išsamiau »

Surinktas turinys