Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius

Adresas: J.K.Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga

Faksas: (8 445) 53068

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Danutė Blagnienė

Viešų ir privačių interesų
deklaracija
Turto deklaracija
329 (8 445) 76172 +370 686 36078 danute [dot] blagniene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Sigita Barkauskienė
331 (8 445) 51008   sigita [dot] barkauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė 
(savivaldybės gydytoja)
Zita Abelkienė
324 (8 445) 77730 +370 612 48810  zita [dot] abelkiene [at] kretinga [dot] lt 
Vyr. specialistė
Margarita Lipskienė
305 (8 445) 54754   margarita [dot] lipskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Vyta Martinavičienė
304 (8 445) 51316   vyta [dot] martinaviciene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Kristina
Gimžauskaitė-Mažonienė
305 (8 445) 51309   kristina [dot] mazoniene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Irma Viluckienė
301 (8 445) 51273   irma [dot] viluckiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Dalia Daugėlienė
302 (8 445) 51301   dalia [dot] daugeliene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Vida  Kasnauskienė
302 (8 445) 51301   vida [dot] kasnauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Regina Norvilienė
330 (8 445) 52437   regina [dot] norviliene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Jolita Jasinskienė
301 (8 445) 52437   jolita [dot] jasinskiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Neringa Tranizienė
330 (8 445) 51273   neringa [dot] traniziene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Sandra Kripienė
301 (8 445) 53068   sandra [dot] kripiene [at] kretinga [dot] lt

 

Gyventojų priėmimas

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai yra:

 1. rengti pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos ir sveikatos klausimais, socialines, sveikatinimo bei kitas programas, investicinius projektus ir organizuoti jų vykdymą;
 2. įgyvendinti valstybės socialinės paramos, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams ir sveikatos politiką savivaldybėje;
 3. savivaldybės tarybos pavedimu formuoti strategiją, tikslus ir uždavinius socialinės paramos, sveikatos, socialinių paslaugų, socialinio darbo ir kitų socialinių bei sveikatos priežiūros reikalų srityje;
 4. užtikrinti socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, bendruomenėms, organizacijoms administravimą savivaldybėje;
 5. analizuoti ir vertinti vykdomą valstybinę ir savivaldybinę socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą, socialinių paslaugų poreikius, nustatyti lėšų poreikį pagal finansavimo šaltinius ir ekonominį pagrindimą socialinei paramai, socialinėms paslaugoms, prognozuoti pagrindinius socialinius ir sveikatos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl veiksmingesnių socialinės paramos ir sveikatos priežiūros organizavimo formų;
 6. numatyti pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos kryptis ir dalyvauti įgyvendinant žmonių su negalia socialinės integracijos procesą savivaldybėje, organizuoti būsto pritaikymą žmonėms su negalia, koordinuoti neįgaliųjų visuomeninių organizacijų veiklą;
 7. tvarkyti valstybės paramos būstui įsigyjimą ar išsinuomavimą;
 8. koordinuoti socialinį darbą rajone, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu rajono socialiniame vystyme;

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų, savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitų programų vykdymą savivaldybėje;
 • kartu su savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriumi rengia socialinės paramos ir sveikatinimo programų (išlaidų) sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių Skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • užtikrina pagal sudarytas sutartis internetinio ryšio pagalba gaunamų duomenų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, Nacionalinio mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, darbo biržos, Gyventojų registrų centro ir kitų institucijų apie savivaldybės gyventojams išmokamas pensijas, pašalpas, kompensacijas ir kitas išmokas, nekilnojamąjį turtą, gaunamą paramą iš žemės ūkio veiklos, užimtumą, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitus duomenis socialinei paramai (piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir pan.) gauti konfidencialumą;
 • organizuoja piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitokio pobūdžio paramos (maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis), socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams;
 • vertina šeimų (asmenų), kurios kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų, pajamas, turtą, socialinę situaciją ir organizuoja šeimų (asmenų) gyvenimo ir buities sąlygų, pajamų, užimtumo, turto, vaikų priežiūros ir kitų aplinkybių patikrinimą;
 • rengia ir išduoda pažymas ar kitą informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie savivaldybės gyventojų gautas socialines išmokas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas ir kitą paramą;
 • įgyvendinant Strateginės partnerystės sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įveda duomenis apie socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimą savivaldybės gyventojams į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS-ą) ir organizuoja jos priežiūrą;
 • piniginės socialinės paramos administravimo srityje:
  • apskaičiuoja, skiria (priima sprendimą), organizuoja mokėjimą bei teikimą įvairių socialinių išmokų (pašalpų, šalpos pensijų, šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų, vienkartinių bei kitų socialinių išmokų) įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja piniginės socialinės paramos panaudojimo šeimos (asmens) interesams kontrolę bei piniginės socialinės paramos socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimą nepiniginėmis formomis ;
  • renka iš seniūnijų ir tikrina sąrašus asmenų, dalyvavusių (atsisakiusių dalyvauti) dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje;
  • Vyriausybės nustatyta tvarka rūpinasi valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvą gavimu artimiesiems;
  • ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos (daugiavaikės motinos) skyrimo;
  • taiko Europos Bendrijos Reglamento1408/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas, skirdamas išmokas šeimai, bendrauja su atsakinga užsienio išmokų tarnyba;
  • rengia  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms išmokoms skirti:
   • vienkartinėms pašalpoms už  žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;
   • vienkartinėms kompensacijoms asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
 • socialinės paramos mokiniams administravimo srityje:
  • skiria (priima sprendimą) ir organizuoja socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis) teikimą įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja socialinės paramos mokiniams panaudojimo mokinių interesams kontrolę bei aprūpinimo mokinio reikmenimis socialinės rizikos šeimų vaikams teikimą nepiniginėmis formomis;
  • organizuoja nemokamo maitinimo teikimo savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose kontrolę;
 • socialinių paslaugų administravimo srityje:
  • planuoja socialines paslaugas: vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir apskaičiuoja socialinių paslaugų lėšų poreikį;
  • pagal nustatytus socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikius organizuoja socialines paslaugas: skiria (priima sprendimą) socialines paslaugas asmeniui (šeimai), vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
  • kasmet sudaro ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės socialinių paslaugų planą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių paslaugų planavimo metodiką;
  • nukreipia savivaldybės gyventojus (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia ir vaikus su negalia bei kitus asmenis) į valstybines socialinės globos įstaigas;
  • koordinuoja ir vykdo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų (socialinių paslaugų padalinių) veiklos priežiūrą;
  • teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, socialinių paslaugų įkainių ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymo, rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra savivaldybėje;
  • vertina socialines programas, kurias pateikia įstaigos, religinės bendruomenės, visuomeninės organizacijos, ir teikia išvadas;
  • organizuoja dokumentų rengimą ir išvadų teismui teikimą veiksniems asmenims dėl senatvės, ligos ar negalios negalintiems savimi pasirūpinti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, neveiksniems asmenims – pripažinimo neveiksniais, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą dalyvauja teismuose, atstovaujant minėtų asmenų interesus ir teises, kontroliuoja suaugusių asmenų rūpintojų ir globėjų pareigų vykdymą;
  • nustato asmens specialiųjų poreikių lygį ir priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo;
  • organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia;
  • vykdo savivaldybės socialinio būsto nuomos ir administravimo funkcijas;
  • priima ir nagrinėja gyventojų prašymus dėl valstybės paramos (lengvatinio kredito) būstui įsigyti ar išsinuomoti, sudaro asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus ir organizuoja socialinio būsto nuomą;
  • kontroliuoja skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių vykdymą;
  • kontroliuoja, kaip nuomininkai prižiūri, saugo (tausoja) savivaldybės socialinį būstą ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas ir jose esantį turtą, kaip moka mokesčius už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, kaip vykdo kitus nuomos sutarties reikalavimus;
 • socialinio darbo seniūnijose organizavimo srityje:
  • koordinuoja rajono seniūnijų socialinės paramos ir socialinio darbo specialistų darbą, teikia pasiūlymus jų darbo organizavimo klausimais, renka iš jų statistinę ir informacinę medžiagą apie seniūnijos socialinę padėtį;
  • koordinuoja socialinį darbą seniūnijose pagal specializaciją su įvairiomis gyventojų socialinėmis grupėmis (senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis su negalia ir šeimomis, auginančiomis vaikus su negalia, suaugusiais socialinės rizikos asmenimis, socialinės rizikos šeimomis ir kitomis gyventojų socialinėmis grupėmis);
  • analizuoja savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo bei socialinio darbo su asmeniu (šeima) metodus ir formas, skatina inovacijas socialinio darbo srityje;
 • sveikatos politikos įgyvendinimo srityje:
  • organizuoja ir įgyvendina savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatinimo ir sveikatos plėtojimo programas;
  • organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimą, reorganizavimą ar likvidavimą;
  • numato ir organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra ir farmacija) savivaldybės teritorijoje;
  • organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatinimo veiklą;
  • organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos sveikatos, valstybinių, apskrities plėtros ir savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
  • prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, organizuoja jų laikymosi kontrolę;
  • vykdo sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimą;
 • atlieka kitas funkcijas viešojo administravimo srityje:
  • kartu su kitais Administracijos padaliniais pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį planą, ilgalaikes bei trumpalaikes socialines – ekonomines ir investicines programas, dalyvauja juos įgyvendinant;
  • rengia Skyriaus veiklos ir statistines ir pagal vykdomas socialines ir sveikatos programas ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų finansavimo, sveikatinimo veiklos ir kitų Skyriaus valdymo sričiai priskirtų sutarčių projektus;
  • organizuoja šių komisijų veiklą :
   • Paramos teikimo ;
   • Būsto pritaikymo neįgaliesiems;
   • Socialinių paslaugų teikimo;
   • Specialiųjų poreikių;
  • dalyvauja kitų, savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
  • nustatyta tvarka tvarko raštvedybą ir saugo dokumentus bei ruošia archyvavimui Skyriaus laikinojo ir nuolatinio saugojimo bylas;
  • patvirtina dokumentų, reikalingų piniginei paramai, paslaugoms gauti, kopijas;
  • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus valdymo sričiai priskirtos veiklos organizavimo ir tobulinimo klausimais;
  • koordinuoja visuomeninių organizacijų veiklą socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo srityje;
  • išduoda pažymėjimus:
   • neįgaliojo pažymėjimus;
   • šalpos pensijos gavėjo pažymėjimus;
   • kitus Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus pažymėjimus;
  • nustatyta tvarka priima gyventojus, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus, skundus,
  • pasiūlymus, tiria gyvenimo ir buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo ar panašaus
  • pobūdžio tyrimo aktus, analizuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinę
  • ekonominę padėtį, testuoja pajamas ir turtą, vertina paslaugų poreikį, įveda asmens ir socialinės
  • paramos paskyrimo duomenis į duomenų bazes;
  • skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  • bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais bei Savivaldybės įstaigomis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos rajono skyriumi, Kretingos darbo birža, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis bei fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • paruošia savivaldybės teritorijoje šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) teikiamos piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, šalpos išmokų mokėjimo žiniaraščius ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;
  • koordinuoja maisto iš intervencinių atsargų teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems labiausiai nepasiturintiems asmenims;
  • gavęs tikslinių programų lėšas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, organizuoja aprūpinimą nemokamais maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis, atsižvelgdamas į programos pobūdį;
  • koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimą rajone;
  • teikia savivaldybės Tarybai sprendimų projektus, o Savivaldybės administracijos direktoriui - įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  • kartu su Kretingos darbo birža, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitais Administracijos padaliniais sprendžia pilnamečių našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų integravimosi į visuomenę klausimus, padeda šiems asmenims įsidarbinti bei įsikurti. Konsultuoja pilnamečius našlaičius jų teisių bei jiems taikomų garantijų klausimais;
  • teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Sveikatos apsaugos ministerijai rengiant naujus teisės aktus socialinės paramos ir sveikatos klausimais;
  • organizuoja Skyriaus specialistų, rajono socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • vykdo kitas savivaldybės Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nustatytas funkcijas.
  • atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.

 

Su profesinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programų dalyvių kūryba supažindins nauja interneto svetainė

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2016 m. pabaigoje sukurta nauja internetinė svetainė www.meskuriame.lt.  Išsamiau »

Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Kodas Paslaugos pavadinimas
06.02.  Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
   
06.04.  [Panaikinta] Vienkartinių pašalpų skyrimas
06.05.  Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas
06.06.  Išmokos vaikui skyrimas
06.07.  Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
06.08.  Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
06.09.  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
06.10.  Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Kretingos rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Kretingos rajono gyventojams teikimas 
06.11.  Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
06.12.  Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas 
06.13.  [Panaikinta] Šalpos našlaičių pensijos skyrimas 
06.14.  Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas 
06.15.  Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas 
06.16.  [Panaikinta] Šalpos kompensacijos skyrimas 
06.17.  [Panaikinta] Šalpos išmokų skyrimas 
06.18.  Išmokos neįgaliems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos, telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti skyrimas 
06.19.  [Panaikinta] Transporto išlaidų kompensacija 
06.20.  [Panaikinta] Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas
06.21.  Vienkartinė kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms
   
06.23.  Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas 
06.24.  Asmenų nukreipimas į ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įstaigas
06.25.  Specialiųjų poreikių lygio nustatymas 
06.26.  Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas 
06.27.  Būsto pritaikymas neįgaliesiems
06.28.  Išvadų ir atsiliepimų dėl globos – rūpybos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo- rūpintojo skyrimo teikimas 
06.29.  Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas 
   
06.31.  Pažymų apie suteiktą socialinę paramą ir socialiai remtino asmens statusą išdavimas
06.32.  Teikimas antrojo laipsnio valstybines pensijas skirti
06.33. Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
06.34. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymas ir socialinio būsto nuoma
Prašymas
06.35. Pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas
Prašymas
06.36. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas
06.37. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
06.38. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
06.39. Socialinės paslaugos
06.40. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
06.41. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
06.42. [Panaikinta] Šalpos pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas

   Išsamiau »

Surinktas turinys